Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để thay đổi tỷ lệ báo cáo khác nhau (Hz)?

Hãy chắc chắn rằng chuột ở tình trạng KHÔNG KẾT NỐI.
a. 125 Hz: Giữ nút 4+5 và cắm chuột vào USB. Khi con lăn chuột sáng lên, chuột sẽ ở mức 125 Hz.
b. 500 Hz: Giữ nút 5 và cắm chuột vào USB. Khi con lăn chuột sáng lên, chuột sẽ ở mức 500 Hz.
c. 1000 Hz: Giữ nút 4 và cắm chuột vào USB. Khi con lăn chuột sáng lên, chuột sẽ ở mức 1,000 Hz. (Chỉ thực hiện điều này nếu trước đó bạn đã thay đổi đến 125 hoặc 500 Hz).
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.