Product Edition Compare Configuration Page

Compare Items

Tốc độ làm mới tối đa (PC)

Tốc độ làm mới tối đa (Console)

Công nghệ DyAc™

XL Setting to Share™ - Chia sẻ cài đặt

S Switch - Chuyển đổi nhanh

Kết nối

Tốc độ làm mới gốc

Tấm chắn

Chân đế điều chỉnh độ cao

Color Vibrance

Fast Liquid Crystal

Menu nhanh