Product Info Configuration Page

Product Info Configuration Items

Product Series Setting

 
Series Name : XL Series
Product Links :
/content/game/vi-vn/monitor/xl2411k
/content/game/vi-vn/monitor/xl2540k
/content/game/vi-vn/monitor/xl2546k
/content/game/vi-vn/monitor/xl2411p
/content/game/vi-vn/monitor/xl2731
/content/game/vi-vn/monitor/xl2740
/content/game/vi-vn/monitor/xl2746s
/content/game/vi-vn/monitor/xl2546
/content/game/vi-vn/monitor/xl2735
/content/game/vi-vn/monitor/xl2730
/content/game/vi-vn/monitor/xl2720
/content/game/vi-vn/monitor/xl2546s
/content/game/vi-vn/monitor/xl2540
/content/game/vi-vn/monitor/xl2536
/content/game/vi-vn/monitor/xl2430
/content/game/vi-vn/monitor/xl2411
/content/game/vi-vn/monitor/xl2546-blue
/content/game/vi-vn/monitor/xl2546-pink
/content/game/vi-vn/monitor/xl2731k
/content/game/vi-vn/monitor/xl2746k
/content/game/vi-vn/monitor/xl2566k
 
Series Name : RL Series
Product Links :
/content/game/vi-vn/monitor/rl2755t
/content/game/vi-vn/monitor/rl2755
/content/game/vi-vn/monitor/rl2460s
/content/game/vi-vn/monitor/rl2460
/content/game/vi-vn/monitor/rl2455ts
/content/game/vi-vn/monitor/rl2455t
/content/game/vi-vn/monitor/rl2455s
/content/game/vi-vn/monitor/rl2455
 
Series Name : Monitor Trial
Product Links :
/content/game/vi-vn/monitor/xl2411k-monitor-trial
/content/game/vi-vn/monitor/xl2546k-monitor-trial
 
Series Name : XL Setting to Share
Product Links :
/content/game/vi-vn/monitor/xl-setting-to-share
 
Series Name : BQC Only
Product Links :
/content/game/vi-vn/monitor/xl2436k
/content/game/vi-vn/monitor/xl2540ke

kích thước

Tốc độ làm mới

DyAc™/DyAc⁺™

MODEL NAME